Collegiale visitatie


Bij collegiale visitatie komen speciaal daartoe gevormde teams, hoofdzakelijk bestaande uit leerkrachten en/of directies van twee of meer scholen, op vrijwillige basis beurtelings bij elkaar op bezoek om gerichte vragen te stellen en informatie te verzamelen over de kwaliteit van de bezochte school en de inspanningen die deze school levert om die kwaliteit te verbeteren.  Ze geven hierover een waardeoordeel en doen aanbevelingen om de kwaliteit van het  werk in de gevisiteerde school verder te ontwikkelen en te verbeteren.

In het schooljaar 2017-2018 starten we, vanuit de samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdiensten, 2 trajecten op met 8 centra voor volwassenenonderwijs.

Contacteer de pedagogisch begeleider van uw organisatie.

 

Hieronder kan je een artikel, geschreven door Matthias Vienne, van het tijdschrift Les (www.tijdschrijftles.nl) terugvinden over een collegiale visitatie in Vlaanderen.