Lerend netwerk verlengde trajecten NT2

Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een (min of meer) vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond gezamenlijke thema’s. Participeren in een lerend netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert ideeënbevruchting en innovatief denken.

Met het lerend netwerk voor verlengde trajecten NT2 beogen we de volgende doelstellingen:

• ervaringen en kennis delen,
• kennis verhogen en construeren,
• een professioneel netwerk opbouwen onder collega’s,
• producten en materialen uitwisselen.

De deelnemers bepalen samen de doelen en de eindproducten die ze willen realiseren. De collega’s van de begeleidingsdienst treden op als procesbegeleider en staan in voor het goede verloop van de vergadering, leveren (in samenspraak met de groep) te bespreken thema’s aan en vullen aan met bijkomende (beleidsmatige) info.

Zowel lesgevers en/of cöordinatoren van CVO als van CBE kunnen deelnemen. Hier zien we een grote meerwaarde in. Zo kunnen we didactische werkvormen en expertise met elkaar uitwisselen, en kunnen we werken aan een vlottere overgang van cursisten NT2 van CBE naar CVO en omgekeerd.

Het lerend netwerk komt per schooljaar drie halve dagen samen. Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen rond COVID-19, gebeurt dit al dan niet online.

Voor meer info kan u terecht bij sarah.bossaert@g-o.be

Contactmoment 1 – online
Donderdag 25/11/2021 | 13.00u. – 16.00u.

Thema: ‘Waar leg je de lat? Wanneer is een basiscompetentie bereikt?’

Ter voorbereiding van deze sessie vragen we je om over volgende vraag na te denken: ‘Hoe belangrijk is vormcorrectheid in de beoordeling van productieve vaardigheden (spreken en schrijven)’. Houd ook een voorbeeld van een taak, opdracht, test… + de evaluatiecriteria die je daarop toepast bij de hand. Het is de bedoeling om tijdens de sessie die vbn. aan elkaar te tonen en hierover van gedachten te wisselen.


Contactmoment 2 – online
Maandag 21/02/2022 | 13.00u. – 16.00u.

Onderwerpen:
– Grammaticale leerlijn
– Visie op verlengde trajecten
– Hoe belangrijk is vormcorrectheid in de beoordeling van productieve vaardigheden (spreken en schrijven)?
We maken een onderscheid tussen:
– RG 1  (Breakthrough + Waystage) mondeling
– RG 1 (Breakthrough + Waystage) schriftelijk
– RG 2 (Threshold) mondeling
– RG 2 (Threshold) schriftelijk


Contactmoment 3 – fysiek
Dinsdag 24/05/2022 | 13.00u. – 16.00u.
Locatie: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1, 1040 Brussel, Romerozaal

Thema: We lichten een aantal basiscompetenties uit het leerplan en werken in groepjes rond:

– Welke (authentieke) taaltaken gebruik je? Welke materialen?
– Hoe integreer je grammatica in de taaltaak?
– Welke hulpmiddelen reik je aan?

De deelnemers nemen een eigen goed praktijkvoorbeeld mee naar de sessie. Het gaat om een taaltaak waarbij de grammatica geïntegreerd aan bod komt.

Bij de inschrijving wordt aangegeven rond welke basiscompetentie(s) deelnemers graag aan de slag willen gaan.