Lerend netwerk NT2 trajectbegeleiding

 

Trajectbegeleiding biedt cursisten mogelijkheden om met meer kans op succes hun leertraject te doorlopen en is een belangrijke schakel in de werking van een CVO.

Een centrum onderneemt tijdens de verschillende stappen van een traject (toestroom, instroom, doorstroom en uitstroom) acties om enerzijds de invloed van belemmerende factoren weg te werken of te verminderen en anderzijds de invloed van stimulerende factoren te versterken. Trajectbegeleiding speelt een belangrijke rol in volwassenenonderwijs, nieuwe doelgroepen dienen op een andere manier begeleid te worden. Het delen van expertise vormt hierin een hefboom naar een vernieuwde kijk op begeleiding.

We focussen op:

• visie-ontwikkeling;
• implementatie op een planmatige en participatieve wijze;
• het creëren van een draagvlak binnen het centrum;
• ondersteunende activiteiten, systemen en instrumenten.

Vorig schooljaar werd de focus bepaald aan de hand van de criteria individuele cursist, gemotiveerde afwijking, evaluatie, cursistenbevragingen, remediëring en privacy. De agenda wordt in samenspraak met de deelnemers opgesteld tijdens het eerste netwerk.

Voor meer info kan u terecht bij lies.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen en sarah.bossaert@g-o.be.

Contactmoment 1 – online via MsTeams
Vrijdag 17/12/2021 | 09.30u. – 12.30u.

Thema: Hoe ondersteunen we anderstalige cursisten bij het vergroten van hun digitale geletterdheid?


Contactmoment 2 – online
Donderdag 17/03/2022 | 13.00u. – 16.00u.

Thema: geïntegreerde trajecten.
Meer specifiek delen we expertise rond NT2-aanbod bij een andere (dan een NT2-)opleiding in de CVO.

De deelnemers lichten een (of twee) voorbeeld(en) uit het eigen centrum kort toe aan de hand van volgende richtvragen:

  *   Stel je centrum (naam, plaats) en jezelf (functie) kort voor
  *   Wanneer zijn jullie met dit aanbod van start gegaan?
  *   Bij welke opleiding wordt het NT2-onderwijs gegeven?
  *   Hoe is het georganiseerd? Hoe ziet de planning eruit? Hoe wordt het geregistreerd?
  *   Op welke moeilijkheden botsen jullie?
  *   Wat is de meerwaarde?
  *   Wat zijn kritische succesfactoren?


Contactmoment 3 – fysiek
Maandag 23/05/2022 | 13.00u. – 16.00u.

Locatie: CVO Miras Kortrijk, Nelson Mandelaplein 1, lokaal 106 (CVO Miras is bereid om de sessie te laten plaatsvinden in zijn Open Leercentrum. Het ligt op ca. 700 m van het station van Kortrijk.)

Thema: Open Leercentrum

M.b.t. het thema Open Leercentrum zullen we praktijkervaringen uitwisselen rond volgende vragen:
– Wat is de visie en het doel van je Open Leercentrum?
– Wat is het doelpubliek?
– Op welke locatie(s) heeft je centrum een Open Leercentrum?
Hoe ziet de infrastructuur eruit (neem gerust enkele foto’s mee)
Wat zijn de openingsuren?
– Welke activiteiten vinden er plaats?
– Welke medewerkers binnen het centrum dragen bij tot de werking
van het Open Leercentrum?
– Wat is de plaats van trajectbegeleiding en zorgbeleid binnen het
Open Leercentrum?
– Hoe en waar wordt er over het Open Leercentrum gecommuniceerd?
– Welke samenwerkingen binnen jullie centrum bestaan er m.b.t.
het Open Leercentrum?
– Hoe wordt het Open Leercentrum gefinancierd?
– Heeft je centrum in verband met het Open Leercentrum ook
externe samenwerkingen?
– Wat werkt goed? Wat is voor verbetering vatbaar?
– Welke toekomstplannen heeft je centrum, eventueel via een
Edusprongproject?