Collegiale visitatie

 

Bij collegiale visitatie komen speciaal daartoe gevormde teams, hoofdzakelijk bestaande uit leerkrachten en/of directies van twee of meer scholen, op vrijwillige basis beurtelings bij elkaar op bezoek om gerichte vragen te stellen en informatie te verzamelen over de kwaliteit van de bezochte school en de inspanningen die deze school levert om die kwaliteit te verbeteren.

Ze geven hierover een waardeoordeel en doen aanbevelingen om de kwaliteit van het werk in de gevisiteerde school verder te ontwikkelen en te verbeteren.

In het schooljaar 2017-2018 zijn er vanuit de samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdiensten, 2 trajecten opgestart met 8 centra voor volwassenenonderwijs.

Interesse? Contacteer de pedagogisch begeleider van uw organisatie.

 

Lees het artikel, geschreven door Matthias Vienne, van het tijdschrift Les (www.tijdschriftles.nl) over een collegiale visitatie in Vlaanderen.

Collegiale visitatie in Vlaanderen